Anti-kollisjon – personsikkerhet – maskinstyring

Kombinasjon av sendere, mottakere, posisjonering, lysvarsling, sensorer og automatisk hastighetsstyring / åpning / låsing, gir en rekke muligheter til høyere person sikkerhet. Kombinasjons mulighetene er utallige og her vises kun noen typiske muligheter.

ANTI-KOLLISJON

Med systemet, kan kjøretøy automatisk bremse ned i hastighet / stoppe helt ved en farlig situasjon. Maskinfører kan få lys og/eller lysvarsling ved møte mot annen maskin, menneske eller fast inretning. Dette forhinderer kollisjon og skader i uoversiktlige situasjoner. Brukes mellom kjøretøy, og/eller fast inventar som søyler eller andre innretninger som er utsatt for sammenstøt med kjøretøy ved trange manøvreringer. Systemet kan kombineres med lysvarsling, som trigges og styres av bevegelsene til maskinene. Lysvarslingen er til advarsel både for mennesker og andre maskiner om møtende trafikk. Systemet fjerner blindsoner for fører.

Bsafe Alis tech

Økt sikkerhet

Aktiv varsling av fører og 3. part

Automatisk hastighetsreduksjon mot møtende objekt

Eliminerer blindsoner

AUTOMASTSK STYRING AV KJØRETØY HASTIGHET

For å øke sikkerhetsnivået, kan hastighet bestemmes i soner (innendørs/ utendørs). Kjøretøyet bremser automatisk ned til en maksimal forhåndsdefinert hastighet når sonen entres.

I uoversiktlig krysningspunkt eller høy traffikerte krysningspunkt, kan en sone defineres slik at i det et kjøretøy kommer inn i sonen, bremses kjøretøyet til en forhåndsbestemt hastighet og får fri fart så snart kjøretølyet er utenfor sonen igjen. Alternativt kan man sette opp en gitt hastighet i et bygg, slik at kjøretøy har f eks. fri hastighet utendørs, og maks 10 km/t innendørs. Systemet kan konfigureres på ulike måter, avhenig av ønsket virkemåte.

Bsafe Alis tech

Innendørs og utendørs bruk

Økt sikkerhet i utsatte soner

Automatisk hastighetsreduksjon i soner

Eliminerer blindsoner

AUTOMASTIK ÅPNING AV PORT/DØR/BOM MV.

Kjøretøy kan utstyres med posisjonerings utstyr. Porter og bommer åpnes og lukkes automatisk for å unngå kollisjon når kjøretøy nærmer seg. Dører kan låses midlertidig med magnelås, for å unngå at personer kommer ut i en midlertidig farlig sone.

Dette kan kombineres med lysproskjektering av faresymbol, lyssatte gangfelt som slukkes og erstattes av farevarsling mv.

Bsafe Alis tech

Anit-kollisjon

Føre skader og redusert forsikring

Innendørs og utendørs bruk

Økt person sikkerhet

PERSONSIKKERHET

Beskytt fotgjengeren aktivt mot truckulykker i blindsoner, travle veikryss og vanlig trafikk i operasjoner. Fotgjengeren er utstyrt med en personlig brikke som kommuniserer trådløst med kjøretøyene.
Fotgjengeren blir aktivt varslet om potensielle farer. I tillegg kan kollisjon unngås ved autonom nedbremsing av kjøretøy, lukking av port og magnetlås, prosjektering av varsel skilt eller andre ønskede sikkerhetshandlinger.
Personer som jobber alene i farlige områder, kan overvåkes av kontrollrom om hvor personen befinner seg fysisk til en hver tid. I tillegg registreres fall, lav puls, eller at arbeidstaker trykker SOS knappen for øyeblikkelig hjelp.
Brikken kan brukes som en sikkerhetsbarriere, ved at maskiner stopper om ansatte kommer for nært farlig punkt på maskinen.
Brikken kan brukes til å aktivere sikkerhetssoner med lys, varsling, åpning/lukking av bom/port/dør ol, når en person beveger seg i ulike soner av et anlegg, og situasjonsbetinget fare kan oppstå.
Dette er noen eksempler på bruk, og mulighetene er utallige til funksjonalitet.

Bsafe Alis tech

Personlig brikke i ulike utgaver

Aktiv varsling av arbeidstaker

Økt sikkerhet i farlige soner / situasjoner

Eliminerer blindsoner

SIKKERHETS SPEIL

Smarte speil med sensorer og lys varsling for traffikerte kryss.

Kan utstyres me innebygget farevarsel prosjektor som lyser stort symbol på gul, om ønskelig.

Bsafe Alis tech

Eliminerer blindsoner

Viser hvilken retning faren kommer fra

Økt sikkerhet i farlige soner / situasjoner

Lysvarsling på gulv aktiveres om to objekt nærmer seg krysset samtidig

ANTI-KOLLISJON BAR

Varseler fører med lys og lyd, om last eller maskin er for høy for åpning.

Bsafe Alis tech

Varsling av for høy last på transportbånd

Varsel om maskin er for høy for åpningen

Lysvarsling

Lydvarsling